Fiskeri- og Søfartsmuseet har som alle statsanerkendte museer en forpligtelse til at drive forskning inden for sine ansvarsområder, der omfatter såvel kultur- som naturhistorie.

Forskningsmæssig har museet i disse år fokus på Esbjerg Havns erhvervshistorie og byens transformation fra eksporthavn over fiskeri til energimetropol. Herudover arbejdes der gennem en aktiv indsamling og dokumentation specielt med TYRA-feltet, som et eksempel på offshoresektorens betydning for både Esbjerg og dets erhvervsliv samt hele Danmarks energiforsyning.

Læs om vores arbejde

40 års forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet 
Artikel i Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog Sjæk’len 2007.

Læs artikel her

Kulturhistorisk arbejder museet med

 • Det danske fiskerierhverv i alle dets former, dets kulturhistorie samt social- og erhvervsstruktur.

 • Kystkulturens alsidige udnyttelse af kystens og havets ressourcer.

 • Den offshore-baserede udnyttelse af naturens energiressourcer.

 • Alle aspekter af søfartens fortid og nutid centreret omkring de vestjyske havne og farvande, herunder vadehavsregionen og Nordsøen.

 • Forskningen finder sted inden for rammerne af Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME), som museet driver i samarbejde med Danmarks Industrimuseum i Horsens og Syddansk Universitet.

Læs mere om Kulturhistorie

Naturhistorisk arbejder museet med

 • Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter

 • Vadehavets naturforhold

 • Havpattedyr i danske farvande

Læs mere om Naturhistorie

CME

Den kulturhistoriske forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet indgår i Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME), et forskningscenter, som drives i et samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet, Danmarks Industrimuseum og Syddansk Universitet.

CME har følgende formål:

”At være en ramme for udvikling og gennemførelse af maritim- og erhvervshistoriske forskningsprojekter på de tre institutioner og i forlængelse heraf også at være et nationalt forum for forskning inden for områderne”.


Centret har også til opgave:

 • at være arbejdsplads for stipendiater og gæsteforskere,
 • at initiere regionale og internationale samarbejder,
 • at fremme undervisning og forskeruddannelse,
 • at bygge bro mellem universitets- og museumsforskning og
 • at udvikle samarbejde med dansk erhvervsliv og dets organisationer.


Aktuelt arbejder CME med følgende projekter:

Nyere tids erhvervshistorie. Særligt fokus på de seneste fem årtiers udvikling, under den såkaldt seneste globaliseringsbølge. Fiskeri- og Søfartsmuseet bidrager hertil med et perspektiv på den maritime sektors udvikling siden 1970’erne.

Læs mere om CME

Handel og Vandel

Med udgangspunkt i Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Center for Maritim- og Erhvervshistorie ved Syddansk Universitet har en forskergruppe modtaget støtte fra VELUX FONDENs museumssatsning og gennemfører nu to store og fem mindre forsknings- og formidlingsprojekter.

Handel og vandel i 1600- og 1700-tallet

Centrum for tidlig globalisering

Udgangspunktet for projekt Handel og Vandel er de dansk-hollandske kontakter i 1600- og 1700-tallet, hvor Amsterdam var centrum i et tidligt globaliseringsforløb. Fra hele verden ankom skibe med eksotiske varer, handel og håndværk trivedes, mennesker myldrede til, og byen havde dimensioner, man knap kunne forestille sig i datiden. Holland og Amsterdam fyldte derfor meget i folks bevidsthed og påvirkede på utallige måder dagligdagen i Danmark. Men hvordan var samspillet mellem det rige Holland og den perifere nabo mod nord? Og hvad betød den hollandske forbindelse for almindelige mennesker?

Læs mere om projektet her

Akvarium

Se mere

Sælarium

Se mere

Museum

Se mere