skip to Main Content
Centrum for tidlig globalisering

Udgangspunktet for projekt Handel og Vandel er de dansk-hollandske kontakter i 1600- og 1700-tallet, hvor Amsterdam var centrum i et tidligt globaliseringsforløb. Fra hele verden ankom skibe med eksotiske varer, handel og håndværk trivedes, mennesker myldrede til, og byen havde dimensioner, man knap kunne forestille sig i datiden. Holland og Amsterdam fyldte derfor meget i folks bevidsthed og påvirkede på utallige måder dagligdagen i Danmark. Men hvordan var samspillet mellem det rige Holland og den perifere nabo mod nord? Og hvad betød den hollandske forbindelse for almindelige mennesker?

Hovedideen er, at mens de to hovedprojekter beskriver de overordnede forhold og de store linjer, fungerer de mindre projekter som empiriske punktnedslag, der belyser de overordnede problemstillinger og bidrager med en detaljeret empiri. På den måde vil de to niveauer til stadighed udfordre hinandens konklusioner og uddybe forståelsen af sammenhængen mellem de store linjer på den ene side og empirien på mikroniveau på den anden. Da studierne omhandler en periode, hvor kildematerialet ofte er spredt, og hvor oplysninger skal findes i mange forskellige og ikke altid indlysende kildegrupper, giver det en betydelig synergieffekt, at forskere og formidlere med forskellige baggrunde og på forskellige niveauer beskæftiger sig med samme emnefelt ud fra en fælles overordnet indfaldsvinkel.

VELUX FONDEN

Med udgangspunkt i Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Center for Maritim- og Erhvervshistorie ved Syddansk Universitet har en forskergruppe modtaget støtte fra VELUX FONDENs museumssatsning og gennemfører nu  to store og fem mindre forsknings- og formidlingsprojekter.

De syv delprojekter

Asger Nørlund Christensen, ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet.
Maritim kulturudveksling imellem den danske konges riger og Nederlandene.

Projektet vil undersøge, hvordan de konkrete maritimt-kulturelle forbindelser var imellem Danmark-Norge og Nederlandene og hvilke spor, disse forbindelser satte i de to riger. Det gøres ved at inddrage kildemateriale fra danske, norske, engelske og hollandske arkiver samt at trække på de marinarkæologiske landvindinger, der er gjort i de sidste 20 år.


Max Petersen, mag.scient. og forfatter.
De glemte udvandrere. Netværk, integration og kulturel identitet i de danske migrantsamfund i Amsterdam i 1600- og 1700-tallet

I 1600-tallet og 1700-tallet havde Amsterdam i perioder et dansk indvandrersamfund på 2-3.000 personer. Hermed var byens ”danskerkoloni” større end de fleste byer i datidens Danmark.

Mens udvandringen til Amerika i 1800- og 1900-tallet er almindeligt kendt, er det gledet ud af den kollektive erindring, at titusinder af danskere rejste til Holland i århundrederne forinden.


Mette Guldberg, ph.d. og museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Søfart og havnestruktur ved den nordlige vadehavskyst i 1600- og 1700-tallet.

Studiet vil undersøge søfarten mellem Holland og den nordlige Vadehavskyst fra Tönning i syd til Varde i nord. Kyststrækningen var en del af det, der i Holland kaldtes ”Det lille øst”, og det overordnede spørgsmål for undersøgelsen er: Hvad karakteriserede søfarten på denne for Amsterdam lidt perifere nabokyst?


Christina Folke Ax, ph.d. og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
Dansk dragtskik og hollandsk indflydelse.

Med udgangspunkt i Nationalmuseets dragtsamling vil projektet undersøge forekomsten af hollandske elementer i dansk hverdags- og festtøj og rekonstruere den kontekst, de blev brugt i, for at undersøge den hollandske påvirkning på den brede befolknings liv og kulturelle selvforståelse.


Elsemarie Dam Jensen, cand. mag. og overinspektør ved Museum Sønderjylland.
Handel langs den slesvigske vadehavskyst med særlig henblik på forekomsten af hollandske fliser.

De hollandske fliser, som stadig findes på væggene i mange hjem i det vestlige Sønderjylland, står som symbolet på kontakten med Holland og er et af de få længerevarende kulturelle udtryk, kontakten har resulteret i. Projektet vil prøve at afklare omstændighederne bag importen, bl.a. gennem besøg hos hollandske kolleger samt indhentning af bistand hos disse til gennemgang af Museum Sønderjylland Kulturhistories Tønders flisesamlinger.


Martin Rheinheimer, professor Dr. habil og institutleder ved Institut for Historie på Syddansk Universitet.
En sømandsfamilies kontakt til Amsterdam.

Dette projekt tager udgangspunkt i en unik og ikke tidligere udnyttet samling breve efter sømanden Ipke Peters fra den slesvigske vadehavsø Oland. Peters var styrmand, senere kaptajn, og sejlede fra Amsterdam. Der er bevaret brevvekslinger mellem ham og hans reder i Amsterdam samt mellem ham og hans hustru i perioden 1785-1795. Konens breve hører blandt de tidligst kendte breve fra en sømandskone.


Asbjørn Holm, lærer og museumsformidler ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Formidling af historiske mennesker og skæbner på museer og i landskabet.

De konkrete skæbner, som de forskellige delprojekter vil afdække og skildre, appellerer umiddelbart til museumsgæsten og kan give en stærk og levende museumsoplevelse. Imidlertid kan det være vanskeligt at ramme præcis den ”tone”, der gør, at en identifikation med de historiske personer kan finde sted. Projektet vil undersøge og udvikle metoder til at formidle historiske menneskeskæbner såvel på museer som i landskabet og vil rette sig mod både læringssituationer og formidling til den almindeligt interesserede gæst.

 


International følgegruppe
For at sikre en så høj forskningsstandard og for at få den nyeste forskning på området

Jelle van Lottum, Huygens Institute for the History of the Netherlands, NL

Thijs Maarleveld, Maritime Archaeology, University of Southern Denmark, DK

Mikkel Venborg Pedersen, The National Museum of Denmark, DK

Carsten Porskrog Rasmussen, Museum of Southern Jutland, DK

Ruth Schilling, Deutsche Schiffahrtsmuseum, DE

Jan Willem Veluwenkamp, Rijksuniversiteit Groningen, NL

Lasse Hollbaum Vinther, Center for Undervisningsmidler, UC Syddanmark, DK

Diederick Wildeman, het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, NL

Back To Top
Søg
en da
X
X